Co to jest impreza masowa?

Impreza masowa

Najprościej mówiąc, przez termin ‘impreza masowa’ rozumie się wydarzenie artystyczno-rozrywkowe lub sportowe, w którym – według planów organizatorów – ma wziąć udział określona liczba osób. Dokładne liczby dla każdego typu imprez definiuje Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Co rozumie się przez imprezę masową?

Bardzo często w mediach słyszymy termin „impreza masowa”. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co on tak naprawdę oznacza? Szczególnie osoby zaangażowane w organizację różnych wydarzeń i konferencji powinny być w tej materii zorientowane.

Okazuje się, że w przypadku, gdy wydarzenie staje się w myśl prawa imprezą masową, wiąże się to z szeregiem obowiązków nałożonych na organizatora.

Wydarzenie artystyczno-rozrywkowe

Co to jest impreza masowa

Chyba nie trzeba wyjaśniać, co wlicza się do wydarzeń artystyczno-rozrywkowych? Są to różnorakie koncerty, pokazy, występy, ale także publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranie o przekątnej ponad 3 m (czyli przykładowo tzw. strefy kibica). W przypadku tej kategorii wydarzeń, liczba osób, powyżej której zaczyna się mówić o imprezie masowej, zależna jest od miejsca organizacji wydarzenia.

Impreza masowa to ponad 1.000 czy 500 osób?

Jeśli impreza taka odbywa się na stadionie lub na otwartym terenie, o imprezie masowej mówimy, gdy organizator przygotuje więcej niż 1000 miejsc dla jej uczestników.

Jeśli wydarzenie tego typu odbywa się w hali sportowej lub innym budynku, wystarczy, że organizatorzy zaplanują, że udział weźmie w nim ponad 500 osób i już możemy mówić o imprezie masowej.

Wydarzenie sportowe

Tutaj również odgadnięcie, o jakie wydarzenia chodzi, nie jest trudne. Należy jednak pamiętać, że z kategorii wydarzeń sportowych wydziela się mecze piłki nożnej, o których traktować będzie następny paragraf.

Wszystkie pozostałe wydarzenia, podczas których ma miejsce współzawodnictwo sportowe lub popularyzacja kultury fizycznej, staną się imprezami masowymi, jeśli: na stadionie lub na otwartym terenie liczba miejsc udostępnionych przez organizatora przekroczy 1000 lub wyniesie nie mniej niż 300, jeśli wydarzenie odbywać się będzie w budynku.

Mecz piłki nożnej

Jak wspomniano wcześniej, mecze piłki nożnej wydzielone są z kategorii wydarzeń sportowych – w ich przypadku, niezależnie od miejsca organizacji, liczba miejsc, od których zaczyna się impreza masowa, ustalona jest na 1000, niezależnie od tego, czy wydarzenie odbędzie się na stadionie czy też na innym obiekcie.

Co nie jest imprezą masową?

Od pojęcia imprezy masowej jest również wiele wyjątków, wspomnianych w wymienionej już ustawie. Imprezami masowymi nie są wydarzenia organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki oraz szkołach. W przypadku ostatniego tylko jeśli organizatorem jest szkoła.

Imprezami masowymi nie są także wydarzenia sportowe, jeśli dotyczą współzawodnictwa dzieci, młodzieży, sportowców niepełnosprawnych, a także jeśli wydarzenia to odbywają się na terenie otwartym, są ogólnodostępne i mają na celu uprawianie sportu o charakterze rekreacji.

Pojęcie imprezy masowej nie obejmuje również wydarzeń zamkniętych, organizowanych przez pracodawców dla swoich pracowników – takim rodzajem imprezy nie masowej jest zorganizowanie szkolenia (wynajem sal konferencyjnych Warszawa, zamówienie cateringu oraz zatrudnienie trenera).

Impreza masowa – z czym wiąże się organizacja?

Jeśli wiemy już, że impreza, którą organizujemy, będzie kwalifikować się jako impreza masowa, warto dowiedzieć się, jakie obowiązki nakłada to na nas jako na organizatora.

Przede wszystkim, warto wiedzieć, że przez organizatora rozumie się, cytując wspominaną już ustawę, „osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową”.

Jak widać, prawo nie stawia więc organizatorowi konkretnych warunków, co zrobić, aby organizatorem się stać.

Wniosek o zezwolenie

Generalnie za organizatora imprezy masowej rozumie się tego, kto złożył wniosek o zezwolenie na jej przeprowadzenie. Jest to pierwszy i najważniejszy obowiązek organizatora – wystąpienie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie tego wydarzenia.

Osoba fizyczna lub prawna, która w wyniku złożenia powyższego wniosku tym organizatorem zostanie, będzie odpowiadać za szereg spraw. Przede wszystkim – za bezpieczeństwo.

Oznacza to, że organizator musi zapewnić zabezpieczenie porządku publicznego, zabezpieczenie medyczne i techniczne (przede wszystkim pod względem urządzeń przeciwpożarowych i sanitarnych). Musi w tym celu spełniać wszystkie wymogi prawa budowlanego, sanitarnego i ochrony przeciwpożarowej.

Musi także zapewnić udział służb porządkowych i medycznych w odpowiedniej liczbie. W tym celu powinien wystosować wniosek do odpowiednich służb z uwzględnieniem prośby o określenie, jaka liczba ich przedstawicieli będzie optymalna dla danego wydarzenia.

Organizator zobowiązany jest również wyznaczyć drogi ewakuacyjne, zapewnić sprzęt ratowniczy i gaśniczy, wyznaczyć pomieszczenia dla służb oraz umożliwić im dojazd na miejsce. Jak widać, wachlarz obowiązków organizatora jest szeroki. Jest to jednak niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom.

Podsumowanie – impreza masowa

Podsumowując – impreza masowa to wydarzenie o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym, w którym, w zależności od typu wydarzenia, planuje się udział określonej liczby osób. W przypadku jej ustalania, ważna jest nie tylko kategoria, do której wydarzenie przynależy, ale także miejsce, w którym się odbywa.

Warto uważnie wczytać się więc w ustawę definiującą imprezę masową, ponieważ istnieje od niej również szereg wyjątków. Jeśli jednak okaże się, że organizowane przez nas wydarzenie zaliczać się będzie do imprez masowych, musimy pamiętać, że nałoży to na nas szereg obowiązków, których należy dopełnić, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom naszego wydarzenia.